Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht aan, elke vorm van dienstverlening door en alle werkzaamheden van Art. advocatuur. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal jegens een cliënt van toepassing zijn verklaard, blijven deze – behoudens in geval deze door Art. advocatuur worden gewijzigd – van kracht en gelden deze ook voor eventuele aanvullende en latere opdrachten, dienstverlening en werkzaamheden.
  1. De cliënt dient zich desgevraagd te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Art. advocatuur voldoet aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
  1. De opdracht aan Art. advocatuur omvat alle werkzaamheden die nodig zijn voor of bij kunnen dragen aan het beoogde resultaat. De cliënt dient eventuele beperkingen in de uitvoering van de opdracht tijdig schriftelijk kenbaar te maken.
  1. Facturen van Art. advocatuur dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Na ommekomst van deze fatale betalingstermijn is de cliënt zonder aanmaning de wettelijke handelsrente van art. 6:119a BW en alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de incasso verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag.
  1. Art. advocatuur beperkt haar aansprakelijkheid als volgt. Elke aansprakelijkheid voor de verwezenlijking van de risico’s van het gebruik van elektronisch berichtenverkeer is volledig uitgesloten. Elke aansprakelijkheid voor wat betreft de opdracht, dienstverlening en werkzaamheden van Art. advocatuur is beperkt tot het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert plus het bedrag van het eigen risico. De polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden op verzoek kosteloos verstrekt. Wanneer de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen (volledige) dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium verband houdende met de opdracht, dienstverlening en werkzaamheden van Art. advocatuur. De cliënt dient zich binnen twee maanden na ontdekking van enige schade waarvoor Art. advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn schriftelijk te beklagen.
  1. Art. advocatuur mag derden inschakelen en is niet aansprakelijk voor eventuele door die derden veroorzaakte schade. Art. advocatuur is bevoegd om aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden zonder voorafgaand overleg namens de cliënt te aanvaarden.
  1. De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over de sluiting van het dossier. Na sluiting van het dossier heeft Art. advocatuur geen verplichting tot nazorg en zal zij de cliënt niet ongevraagd informeren over of waarschuwen voor eventuele ontwikkelingen die zich nadien voordoen en voor de cliënt van belang zouden kunnen zijn. De cliënt ontvangt alle originele stukken uit het dossier. Art. advocatuur archiveert het dossier digitaal en bewaart het gedurende tien jaar.
  1. Art. advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling, die terug te vinden is op de website. Eventuele klachten over de dienstverlening kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan mr. S.A.E.M. van Dorst-Rampaart, die zal trachten tot een oplossing te komen. Wanneer de behandeling van de klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de kwestie ter verkrijging van een bindende uitspraak worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
  2. Op elke opdracht aan, elke vorm van dienstverlening door en alle werkzaamheden van Art. advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Kennismaken? Stuur een e-mail naar svdr@art-advocatuur.nl of bel 0165 74 30 01.